Dzielimy się tym, co najlepsze

Od 20 lat pogłębiamy wiedzę i dzielimy się nią po to, by kolejne marzenia mogły mieć swój finał. Cenimy skuteczność, którą opieramy o świetny, kompetentny zespół i niezawodny park maszyn.

Polityka prywatności

 1. INTERCO Tomasz Puchała, Czajęcice 31C, 27-425 Waśniów

Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych INTERCO Tomasz Puchała, Czajęcice 31C, 27-425 Waśniów (dalej „Administrator”).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Administrator zanalizował ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony danych osobowych. Przykładami takich ”uzasadnionych interesów” jest wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  – dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;

  – dane dotyczące Państwa preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali społecznościowych;

  – Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów i usług świadczonych przez INTERCO Tomasz Puchała, Czajęcice 31C, 27-425 Waśniów

 4. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej albo bezpośrednio od Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak:

  – portale społecznościowe (np. Facebook, Instagram, LinkedIn);

  – osoby fizyczne na zasadzie poleceń.

 5. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:

 6. podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT dedykowanymi działalności marketingowej (np. system CRM, system Marketing Automation, systemy do zautomatyzowanego email marketingu).
  – dostawcom usług w chmurze;

 7. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane będą regularnie usuwane wraz z momentem cofnięcia zgody;

 8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:

Nazwa celu przetwarzania

Opis celu przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Marketing bezpośredni

Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora

Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wycofania zgody

Marketing oparty o pliki cookies

Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora

Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Profilowanie marketingowe

Profilowanie klientów dla celów marketingowych

Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wniesienia sprzeciwu

 1. Przysługuje Państwu:
 • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do żądania przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.interco.com.pl

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa.

 3. Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpłynąć.

Profilowanie jest stosowanym przez Administratora procesem automatycznego przetwarzania dotyczących Państwa informacji, w tym danych osobowych, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, adres zamieszkania czy preferencje co do określonych produktów lub usług, których marketing Administrator prowadzi. Proces ten służy do zbudowania Państwa profilu oraz analizy tego profilu.

W związku z uczestnictwem przez Państwa w akcjach promocyjnych realizowanych przez, Państwa dane osobowe są profilowane na potrzeby marketingu. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez Administratora produktów lub usług do Państwa potrzeb. Profilowanie nie ma wpływu na Państwa sytuację prawną.

Do celów profilowania Administrator wykorzystuje dane, o których mowa w punkcie 3 powyżej, tj. zarówno dane przekazane przez Państwa bezpośrednio, jak również dane dotyczące, przykładowo, Państwa aktywności na stronie internetowej określonej inwestycji, zebrane za pomocą plików cookies oraz dane pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. portalu Facebook. Administrator zapewnia, aby pozyskiwanie i wykorzystywanie takich danych odbywało się bez nadmiernej ingerencji w Państwa prywatność.

Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Państwa preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Państwa lub personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za Państwa odrębną zgodą. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. Oznacza to również, iż osobom lub grupom osób przyporządkowanym do określonych kategorii, opartych przykładowo o dane dotyczące wieku lub płci, mogą być przekazane określone komunikaty reklamowe dostosowane do ich wieku lub płci.

Ponadto, mogą być Państwo adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym strony internetowe Administratora mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji Administratora podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Administrator wdrożył właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania podjętych w ten sposób decyzji.

 1. Podczas Państwa aktywności na stronie internetowej Administratora INTERCO Tomasz Puchała, Czajęcice 31C, 27-425 Waśniów przypisywane są Państwu identyfikatory plików cookies generowane przez Państwa urządzenia, aplikacje, narzędzia itp. Na podstawie tych identyfikatorów Administrator, w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi za pomocą serwerów internetowych, może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności, tworzyć profile i identyfikować Państwa tożsamość.
 2. Szczegółowe zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies określa dokument „Polityka Cookies”, z którym mogą się Państwo zapoznać pod adresem INTERCO Tomasz Puchała, Czajęcice 31C, 27-425 Waśniów

 

 1. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 30 stycznia 2020 i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.